Veri Gizliliği

Aydınlatma Metni

Mediskop Medikal Danışmanlık ve Farmakovijilans Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“Mediskop”) olarak, kişisel bilgileriniz ve gizlilik hakkınıza dair azami özen ve hassasiyet göstermekteyiz.  Bu nedenle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

Bu Aydınlatma Metni, Mediskop ‘un kişisel verilerinizi nasıl topladığını, neden topladığını, kimlerle paylaşabileceğini ve kişisel veri sahiplerinin haklarının ayrıntılarını belirtmektedir.

VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Mediskop, veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Mediskop, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ‘nun yayınladığı İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik ve İyi Farmakovijilans Uygulamaları Kılavuzlarına uygun olarak yürütülen farmakovijilans faaliyetleri kapsamında hastalardan, sağlık profesyonellerinden ve diğer raporlayıcılardan kendisine bildirilen farmakovijilans verileri hakkında bilgiler toplamaktadır. Alınan kişisel veriler KVKK ‘ya ve ilgili diğer kanunlarda belirtilen sürelere uygun olarak fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Önceden çalışmış, çalışmaya devam eden ve stajyer olarak görev alan personellere ait kişisel veriler; iş başvuru süreçleri ve çalışma süreçleri, SGK bildirimleri, İş-Kur bilgilendirmeleri, Mediskop fiziksel güvenlik önlemlerinin yerine getirilmesi için alınmaktadır.

Alınan kişisel veriler Mediskop tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun olarak idari ve teknik tedbirler alınarak korunmaktadır.

Kişisel verinin sahibi ilgili kişi, kişisel verilerinin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; http://www.mediskop.com internet adresinde ana sayfada beyan edilen Kişisel Verilerin Yönetimi Politikası ‘ndan ulaşabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Kişisel verinin sahibi ilgili kişi, kişisel verilerinin silinmesi konusunda detaylı bilgilere; http://www.mediskop.com internet adresinde ana sayfada beyan edilen Kişisel Verilerin Yönetimi Politikası ‘ndan ulaşabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Sağlık profesyonelleri, hastalar, diğer raporlayıcılar, yükleniciler ve çalışanlarımıza ait kişisel veriler kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK ’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK ’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; Sağlık Bakanlığı ve ruhsat sahibi firmaların lokal ve/veya global merkezleri ile paylaşılabilmektedir. Ayrıca, personel bilgileri, ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesi için bankalar ile paylaşılabilmektedir.

ALINAN KİŞİSEL VERİLER

Mediskop olarak personel, hasta, sağlık profesyonelleri, diğer raporlayıcılar ve yüklenici kişisel verileri barındırılmaktadır. Alınan kişisel verilerin kategorileri aşağıda belirtilmiştir;

Hasta

Personel

Sağlık Profesyoneli / Raporlayıcı

Yüklenici

 • İsim bilgisi;
 • Yaş ve doğum tarihi;
 • Hastanın ırk bilgisi;
 • Atanmış hasta numarası;
 • Fiziksel bilgileri (boy, ağırlık, gebelik bilgileri vb.);
 • Advers reaksiyon bilgileri (advers reaksiyon, medikal öykü, ciddiyet kriteri, laboratuvar bulguları vb.);
 • Kişisel iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi);
 • Hasta geçmişi (sigara/alkol kullanımı, alerjiler, çevresel faktörler, geçirdiği hastalıklar vb.);
 • Sağlık geçmişi (ameliyat geçmişi, sağlık bilgileri vb.);
 • Kullanılan ilaç bilgileri (ilaç adı, veriliş yolu ve dozajı);
 • Laboratuvar testleri (alerji testleri, tahlil sonuçları vb.);
 • Uygulanan tedavi bilgisi;
 • Fotoğraflar ve videolar;
 • Refakatçi bilgisi (eş, hasta yakını vb.)
 • Eşin kullandığı ilaç bilgileri;
 • Doğan bebek bilgisi (boy, cinsiyet, kilo, doğum yöntemi ve doğum tarihi, komplikasyonlar vb.);
 • Genetik veri (ailesel bozukluklar, doğumsal anomaliler);
 • İsim bilgisi;
 • Yaş ve doğum tarihi;
 • Kişisel iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi);
 • Eğitim ve yeterlilikler;
 • Mesleki başarılar ve faaliyetlerle ilgili bilgiler;
 • Katılmış olduğu programlar ve faaliyetler;
 • Ödeme ile ilgili bilgiler;
 • Fotoğraflar ve videolar;
 • Mali bilgiler (iban bilgisi, maaş bilgisi);
 • Sabıka kayıtları;
 • Sağlık bilgileri (kan grubu, sağlık raporu);
 • Kamera görüntüleri;
 • Referans bilgileri;
 • İmza bilgileri;
 • İsim;
 • Kişisel iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi);
 • Ticari iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi);
 • Meslek verileri;
 • İmza bilgisi;
 • İsim;
 • Ticari iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi);
 • Kişisel iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi);
 • Ödeme ile ilgili bilgiler;
 • İmza bilgisi;

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINDA YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Farmakovijilans faaliyetlerini yürütmek amacıyla, Mediskop tarafından alınan kişisel verilerin toplanması sırasında,

 • Telefonda sözlü olarak doldurulan Telefon Görüşme Tutanağı,
 • Mediskop çalışanları veya sağlık profesyonelleri tarafından doldurulan TÜFAM Advers Reaksiyon Bildirim Formu,
 • Sözleşmeli ruhsat sahibi tarafından belirlenen raporlama formları kullanılır.

Yukarıda bahsedilen tüm formlar e-posta, faks ya da posta yoluyla alınabilmektedir.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK ’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Hastalara ait kişisel verilerinin alınması için hukuki dayanaklar; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ‘nun yayınladığı İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik ve İyi Farmakovijilans Uygulamaları Kılavuzları ve bunlara bağlı diğer yönetmeliklerdir.

Önceden çalışmış, çalışmaya devam eden ve stajyer olarak görev alan personellere ait kişisel veriler;

 • Online iş başvuru portalleri,
 • İş Başvuru formları,
 • Sözlü olarak elde edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel veriler ilgili kanun ve yönetmeliklerin belirlemiş olduğu sürelere uygun olarak saklanmaktadır. Çıktı olarak elde tutulan kişisel veriler Sağlık Bakanlığı ‘nın şartlarına uygun olarak çelik, şifre ile korunan ve yangına dayanıklı dolaplarda muhafaza edilmektedir. Dijital ortamda tutulan kişisel veriler ise Türkiye menşeili kurumların bulut ortamlarında muhafaza edilmektedir. Verilerin saklanma süreleri kanunların ve sözleşmelerin öngördüğü zaman dilimlerine göre belirlenmektedir. KVKK ‘nın öngördüğü süreye bağlı olarak altı ayda bir kontroller gerçekleştirilmektedir. Saklama süresi dolan kişisel veriler uygun koşullarda imha edilmektedir.

Saklama ile ilgili detaylar Kişisel Verilerin Yönetimi Politikası dokümanında belirtilmiştir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Mediskop ’a yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Mediskop tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Mediskop tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz;

Mediskop İrtibat Bilgileri;

Veri Sorumlusu: Mediskop Medikal Danışmanlık ve Farmakovijilans Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi: Selim KALYONCU

Aydınlatma Başvuru Yöntemleri:

E-posta : info@mediskop.com

Telefon : 0212 233 10 50

Adres : Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 171/12 Şişli - İstanbul

Telefon ile alınan başvurularda kişisel veri taleplerinin kayıt altına alınması için veri sahibine form gönderilir. Adreslere gönderilerek yapılacak postalarda otuz günlük yasal hakkınızın sorunsuz takibi için iade-i taahhütlü işlem yapılması gerekmektedir. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

FR.18.05 KVKK Talep Formu

POL-03 Kişisel Verilerin Yönetimi Politikası

Bize Ulaşın

Bilgi talebinizle birlikte bizimle paylaştığınız tüm bilgi ve kişisel veriler yukarıda belirtilmiş olan Aydınlatma Metni, Kişisel Veri Yönetim Politikası ve yerel düzenlemeler uyarınca korunacak ve gizli tutulacaktır. Verdiğiniz bilgiler ilaç güvenliliği izlemi amacıyla kullanılarak talebinizi uygun bir şekilde ele almamızı sağlayacaktır ve sağlık makamlarıyla paylaşılabilir. Sizinle ilgili tuttuğumuz kişisel verilerinize erişim hakkına sahipsiniz.

Mediskop Medikal Danışmanlık ve Farmakovijilans Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

Adres

Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 171/12 Şişli İstanbul, Türkiye

Telefon

0212 233 10 50 - 0212 233 10 51(Fax)

0530 401 75 64 (GSM)

E-posta

infomediskop.com